Huisregels

In de praktijk van Esther Nijbroek

 • bent u welkom
 • staan uw en mijn veiligheid voorop
 • geven wij geen informatie over u aan derden zonder uw toestemming.

Vraag ik u

 • om van te voren te laten weten als u iemand meebrengt
 • uw mobiele telefoon beperkt te gebruiken of als het kan deze uit te zetten
 • in het gebouw en op het terrein niet te roken
 • vooraf te melden als u (voor privégebruik) film-, foto- of geluidsopnamen wilt maken van het gesprek met mij als zorgverlener
 • verder geen film-, foto,- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming
 • mij te helpen het gebouw en terrein schoon en opgeruimd te houden.

Uiteraard kunt u

En geldt dat

 • hier respectvol met elkaar en elkaars bezittingen wordt om gegaan
 • de privacy van elkaar wordt gerespecteerd
 • agressief gedrag niet wordt geaccepteerd
 • bij wapenbezit, bedreiging, (verbaal) geweld, drugs en diefstal aangifte wordt gedaan bij de politie
 • indien u geen medewerking verleent of de huisregels overtreedt kan (verdere) toegang tot het gebouw c.q het terrein worden ontzegd
 • indien nodig zal eventuele schade op de veroorzaker worden verhaald.

 

Uitsluitingscriteria

1. Normen en waarden.
Bij niet respecteren van maatschappelijk gangbare normen en waarden door cliënten/nabestaanden zal ik u vragen te vertrekken c.q. zal ik vertrekken. Ik stel te allen tijde mijn eigen veiligheid voorop. Vreemd gedrag, bedreigingen, intimidatie en vreemde/onveilige situaties zijn aanleiding te vertrekken c.q. de cliënt/nabestaande te vragen te vertrekken.

2. Roken.
In de praktijkruimte geldt een rookverbod. Esther als persoon wil niet werkzaam zijn in een ruimte waar gerookt wordt. Als dat onoverkomelijk is zal ik niet met die cliënt/nabestaande samenwerken.

3. Afstand.
Reistijd en reiskosten zijn niet opgenomen in de vergoeding die het SDA of Samen14 biedt. Vanuit financieel oogpunt is het dan ook niet efficiënt om zorg te verlenen op meer dan een half uur reizen vanaf het praktijkadres. Tenzij (cliënt)afspraken geclusterd kunnen worden én er in die omgeving gratis werkruimte beschikbaar is.

4. Medicatie.
Ik ben niet bevoegd tot het toedienen van medicatie maar heb hierin een signalerende functie. Indien door u verkeerd of niet tijdig medicatie wordt genomen zal ik u hierop aanspreken en de situatie in kaart brengen of dit éénmalig of structureel is. Bij structureel verkeerd gebruik van medicatie zal ik in overleg gaan of en hoe de samenwerking kan worden voortgezet. In voorkomend geval zal de huisarts geïnformeerd worden.

5. Niet begeleidbaar opstellen door cliënt.
De zorgovereenkomst met bestaande cliënten wordt beëindigt indien er sprake is van zich niet begeleidbaar opstellen in die mate dat verantwoorde begeleiding van u als cliënt niet meer gegarandeerd kan worden. In voorkomend geval zal ik verwijzen c.q. hulp vragen bij externe deskundigen en in overleg treden met de consulent c.q. CBZ-Sorg.

6. Complexiteit van de hulpvraag.
Ik ben niet bevoegd diagnoses te stellen of onderzoek te doen. Bij vermoeden of tijdens het begeleiding/behandelingsproces ontwikkelen van een psychiatrische aandoening /depressie zal ik verwijzen naar de huisarts, terugverwijzen naar de consulent of naar een psycholoog en mijn begeleiding/behandeling stopzetten. Tenzij in overleg met en/of onder supervisie van een (andere) behandelaar/regiehouder de begeleiding/behandeling doorgang kan vinden.

7. Comorbiditeit verslaving.
Comorbiditeit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt. Bij comorbiditeit is voor mij het uitgangspunt dat de behandeling daarvan voorliggend is. Zie punt 7 hierboven, complexiteit van de hulpvraag. Ik maak echter een uitzondering voor verslaving, want verslavingszorg is specifiek en altijd voorliggend. Deze expertise en ervaring is niet aanwezig. Daarom verwijst ik u in dat geval naar de huisarts of consulent.

8. Dwang- en of drangmaatregelen.
Tot het onverwacht toepassen van dwang- en drangmaatregelen ben ik niet opgeleid. Ik zal de cliënt/nabestaande vragen te vertrekken c.q. ik zal vertrekken en de huisarts informeren c.q. wijkagent/politie inschakelen als u daadwerkelijk een gevaar voor uzelf en/of uw omgeving bent.

9. Systeem en omgeving.
Mijn zorgverlening is niet uitsluitend gericht op de zorgvrager, maar ook op diens omgeving. In de jeugdzorg is het noodzakelijk dat het systeem rondom de zorgvrager, met name diens ouder(s)/verzorger(s), betrokken zijn/worden. Die betrokkenheid bestaat uit het delen van relevante informatie, belangstelling voor het zorgproces, reflecteren op en aanpassen van het eigen aandeel in het proces. Als de inbreng van het systeem onvoldoende is is dit reden om de samenwerking te verbreken en/of de casus terug te geven aan CBz/consulent. Ik kan desgewenst meedenken in het zoeken naar een passende zorgaanbieder.

10. Overnemen ADL, zelfzorg of noodzakelijke verpleegkundige zorg.
Indien ik de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), zelfzorg of
verpleegkundige zorg moet overnemen of als u niet in staat bent tot het (onder begeleiding) beheren van de eigen medicatie zal ik de samenwerking stopzetten. Coöperatie CBZ/de consulent zal worden ingelicht en/of de cliënt verwezen naar de huisarts.